Zipyho a Jablíkovi kamarádi

evaluovaná metodika pro práci s dětmi v rámci prevence rizikového chování

Duševní a emocionální zdraví dětí je nevyčíslitelnou společenskou hodnotou. Dle ÚZIS ČR počet psychiatrických pacientů ve věku 0-19 let stoupl od roku 2000 téměř o pětinu, stoupá i počet dospělých pacientů (o 60%). Finanční zabezpečení psychiatrických služeb je v ČR dlouhodobě hluboko pod evropským průměrem. Nejlevnější a nejefektivnější cestou bývá prevence (viz např. Tobler&Stratton, 1997), tedy péče o duševní zdraví a jeho podpora. Naučíme-li děti již v raném věku rozumět svým emocím, umět je adekvátně vyjadřovat a zdravým způsobem se vyrovnávat s negativními emocemi, budou pak v adolescenci a dospělosti schopné řešit zátěžové situace a problémy zdravým způsobem, čímž dojde k poklesu výskytu rizikového chování (např. užívání návykových látek, šikany, rasismu, sebepoškozování apod.). Naše společnost se postupně stále více orientuje na předcházení různým chorobám a výskytu nežádoucích vzorců chování. Děti stále častěji trpí různými psychosomatickými obtížemi, nedovedou si vytvořit zdravé sociální vazby, což často vede k výskytu rizikového chování a psychických obtíží v dospělosti.
Existuje spousta preventivních programů pro starší a střední školní věk i pro dospělé zaměřující se na potlačení projevů rasismu, xenofobie, extrémní agrese, užívání návykových látek (včetně alkoholu a tabáku) atd.


Ze zkušeností víme, že pro děti na 1. stupni ZŠ se nám takovýchto programů, obzvláště těch, zaměřených na duševní zdraví, kriticky nedostává; v ČR je na trhu pouze metodika Kočičí zahrada, která však dosud nebyla evaluována. Saháme proto po ověřené, evaluované metodice, vyzkoušené ve více než 30 zemích světa. Jde o program zaměřený na podporu duševního zdraví pro děti ve věku 5-7 let, v ČR tedy o děti na konci docházky do mateřské školy, v nultém ročníku, či na začátku povinné školní docházky. V tomto věku často vstupuje dítě do nového kolektivu a prostředí diametrálně odlišného od jeho dosavadních zkušeností. Je zralé a připravené učit se nové věci, přijímat nové vzorce chování, formovat své postoje a názory nezávisle na svých vychovatelích, učí se zdravě prosazovat v kolektivu. Tento věk je tedy ideální pro vytvoření zdravých postojů, vztahů s vrstevníky i k autoritám. Naučíme-li děti pracovat se svými emocemi, adekvátně je vyjadřovat, vytvoří-li si žáci v této době v třídním kolektivu zdravé a bezpečné vazby, je možno na tom stavět po celou dobu školní docházky, potažmo po celý další život.